منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-08 13:16:42
۱۴ نظر

در اینجا ما با استفاده جوش شیرین و کود شیمیایی آمونیوم نیترات سدیم نیترات می سازیم