منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-11-07 17:43:16
۱۴ نظر

در اینجا ما با استفاده جوش شیرین و کود شیمیایی آمونیوم نیترات سدیم نیترات می سازیم