منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-07 02:13:36
۱۴ نظر

جملگی در حکم سه پروانه ایم / در جهان عاشقان، افسانه ایم / اولی خود را به شمع نزدیک کرد / گفت: آری من یافتم معنای عشق / دومی نزدیک شعله بال زد / گفت: حال، من سوختم در سوز عشق / سومی خود داخل آتش فکند / آری آری این بود معنای عشق // عطار نیشابوری