منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-24 17:03:08
۱۴ نظر

یکی از حساس ترین دوره پرورش جوجه یک روزه هفته اول پرورش هست. از تقویتی های مناسب با جیره های مقوی پیش دان جهت استحکام استخوان های جوجه استفاده شود. واز واکسن خوراکی و در اولین دوره استفاده شود. هفته اول از روشنایی مناسب مادون قرمز استفاده شود. واز تجمعات جوجه ها در کنارهم جلوگیری شود.تا تلفات نشود